Circumcision in Sweden
and its regulation

' MSKÄRELSE' inne i röd Ø
Större / Bigger

Most recent items first

More articles, in Swedish only.

 

Svenska dagbladet,
måndagen den october 1, 2001.
Sidan 4 (Inrikes i korthet)
Swedish Daily News
October 1, 2001,
page 4 (National news in brief)

Lag om omskärelse väcker protester

Circumcision law arouses protests
Den nya lag om omskärelse som börjar gälla på måndagen har väckt reaktioner över hela världen. Från och med den 1 oktober får omskärelse på pojkar bara utföras av den som är läkare eller som har nödvändig kompetens. Barnet måste få smärtlindring, och den ska ges av läkare eller sjuksköterska. The new law on circumcision which comes into force on Monday has aroused reactions from around the world. Beginning October 1, circumcision of boys may only be performed by those who are doctors or have the necessary competence. The child must receive pain relief, and this must be given by a doctor or qualified nurse.
Just det senare har väckt starkt motstånd bland världens judiska församlingar, och den svenska riksdagen har anklagas för att ha stiftat de första lagarna mot judisk religionsutövning sedan andra världskriget. It is precisely the latter (requirement) that has provoked the strongest opposition among the world's Jewish communities, with the Swedish parliament being accused of instituting the first law against Jewish religious practice since the Second World War.
[The Nazis are not on record as curtailing circumcision - on the contrary, they used it as a way to identify Jews.]
I den judiska traditionen omskärs pojkarna på den åttonde levnadsdagen. Omskärelsen utförs av en mohel, en särskilt utbildad person som måste vara jude. Vid ingreppet används en smärtstillande salva. Med den nya lagen krävs alltså både smärtlindring och medicinsk personal vid ritualen.


(TT)
In the Jewish tradition circumcision is performed by a mohel, a specially trained person who must be Jewish. A pain-dampening ointment is used for the operation. With the new law, both pain relief and medical personnel are required for the ritual.
[In fact, a sop of wine is the traditional pain-relief]

(TT newsagency)

 

Pappa dömd för omskärelse av sin son
Expressen

Father gaoled for circumcision of son
June 14, 2001

Den frånskilda pappan tog sin sexårige pojke till en läkare i Borås och lät omskära pojken, utan mammans vetskap. I dag dömdes pappan till tre månaders fängelse för misshandel, anstiftan till misshandel, olaga hot och ofredande.

A divorced father took his six-year old son to a doctor in Borås and had the boy circumcised without the mother's knowledge. Today the father was sentenced to three months in prison for assault, inciting assault, uttering illegal threats and child abuse.

Läkaren, som utförde ingreppet utan att höra mamman, har tidigare friats av Socialstyrelsen, uppger Sveriges Radio Sjuhärad.

The doctor who performed the operation without talking to the mother was earlier acquitted by Socialstyrelsen (National Board of Health and Welfare), says a Swedish radio station.

Yet if they had agreed, it would have been legal...

 

Svenska DagbladetSwedish Daily News
Senaste nytt 8/6 2001Latest news 8 June 2001
Judiskt angrepp på
omskärelselag
Jewish attack on
circumcision law
Judiska världskongressen anklagade på torsdagen Sverige för att ha stiftat de första lagarna mot judisk religionsutövning i Europa sedan nazisttiden. Den New York-baserade organisationen, som syftar på de svenska reglerna för omskärelse, förväntar sig att lagen tas upp till diskussion när statsminister Göran Persson besöker Israel i helgen. On Thursday the World Jewish Congress accused Sweden of being the first country in Europe since the Nazi era to pass a law restricting a Jewish religious practice. The New York-based organization expects the Swedish law regulating circumcision to be on the agenda when Prime Minister Göran Persson visits Israel on the weekend.
Samfundet sade sig ha fått många klagomål från europeiska medlemmar på lagen som riksdagen ställde sig bakom den 1 juni. The Congress said it is receiving many complaints from European members about a law passed by the Swedish parliament on June 1.
Riksdagsbeslutet innebär att all omskärelse måste kombineras med ordentlig smärtlindring. Den måste utföras av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Själva snittet får göras av legitimerade läkare eller personer som visat sig kunniga och som fått särskilt tillstånd av Socialstyrelsen. De får bara göra ingreppet på pojkar som är yngre än två månader. Lagen kom till sedan en muslimsk pojke avlidit efter en omskärelse. The law says all circumcisions must be accompanied by effective pain control. The pain control must be administered by a qualified doctor or nurse. The incision itself must be made by a qualified doctor or by a duly trained person with a special permit from Socialstyrelsen (National Board of Health and Welfare). Permits are granted only for operations on boys under two months of age. The law was drafted after a Muslim boy died after circumcision.
Både judar och muslimer omskär pojkar av religiösa skäl. Judarna utför riten när barnet är åtta dagar då en representant för den judiska församlingen genomför ingreppet. Varje år omskärs omkring 3 000 judiska och muslimska pojkar i Sverige av religiösa skäl. Both Jews and Muslims circumcise boys for religious reasons. Jews perform the rite at eight days of age, when a representative of the Jewish community carries out the operation. Every year about 3,000 Jewish and Muslim boys are circumcised in Sweden for religious reasons.
- Detta är det första lagliga förbudet mot en judisk rit i Europa sedan nazisttiden. Den nya lagen är totalt oacceptabel för judarna i Sverige, sade en talesman för Judiska världskongressen. "It's the first legal restriction placed on a Jewish rite in Europe since the Nazi era. The new law is totally unacceptable to Jews in Sweden," said a spokesman for the World Jewish Congress.
Lagen börjar gälla 1 oktober. The law goes into effect October 1.
TT-Reuters TT-Reuters
  • The law provides for the barest minimum regulation of circumcision
  • Far from being an attack on Jewish circumcision, it makes a major concession to it. (See earlier items below.)
See also The Case for Brit without Milah

 

Sweden Regulates Circumcision

June 1, 2001
STOCKHOLM:

The Swedish Parliament has overwhelmingly passed a law to regulate infant circumcision.

The law allows circumcision of minors to be performed only by a doctor, or in the first two months by a licenced person, and requires anaesthetic to be used.

It was passed by 249 votes to 10, with 20 abstentions and 70 members absent.

The law is greatly watered-down from when it was first introduced. The initial Bill said that no one could be circumcised before the age of 18 and then only with full disclosure. Following negotiations with the Jewish community, the Bill made Jews exempt for the first two months, during which time a mohel can obtain a license from the government to circumcise a baby.

A Green Party MP, Kia Andreasson, said that if Parliament wasn't going to treat the Bill as a human rights issue protecting all children, it was a farce. She introduced an amendment to exclude the exemption, but it was voted down.

The Bill includes a mandate for the Social (Health and Welfare) Committee of the Swedish Parliament to evaluate circumcision as a human rights issue over the next four years, at which time the issue will be revisited.

- personal
communications

 

Smärtlindring blir obligatorisk vid omskärelse av pojkar Pain control to be mandatory for circumcision of boys
Parliamentary press release
May 10, 2001
Det finns i dag inte någon särskild rättslig reglering av omskärelse av pojkar. Utskottet ser därför med tillfredsställelse på regeringens förslag att införa en sådan reglering för att på så sätt förebygga att ingrepp sker på ett sätt som inte är förenligt med pojkarnas bästa. At the present time there are no specific legal regulations governing the circumcision of boys. Therefore the committee viewed with satisfaction the government's plan to introduce such regulations, so as to prevent the operation from being done in a way that is not in the best interests of boys.
Omskärelse av pojkar som inte är medicinskt betingad får endast utföras av legitimerad läkare eller, såvitt gäller pojkar upp till två månaders ålder, av en person som fått särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Socialutskottet har i dag torsdagen den 10 maj i huvudsak ställt sig bakom regeringens förslag till lag om omskärelse av pojkar. Riksdagen väntas debattera ärendet den 1 juni. [Under the proposed law] non-therapeutic circumcision of boys can only be done by a duly qualified physician, or in the case of boys up to two months of age, by a person who has obtained a special permit from the National Board of Health and Welfare. As of today, Thursday May 10th, the (Parliamentary) Standing Committee on Social Affairs has for the most part supported the proposed legislation on circumcision of boys. Parliament expects to debate the matter on June 1st.
Syftet med lagen är att reglera sådan omskärelse av pojkar som inte är medicinskt betingad. The purpose of the law is to regulate circumcisions that are not medically necessary.
De personer som fått tillstånd av Socialstyrelsen att utföra icke medicinskt betingad omskärelse av pojkar bör ha speciell kompetens samt kunna visa upp dokumentation på sina kunskaper. The persons permitted by the National Board of Health and Welfare to perform non-therapeutic circumcisions will be required to have special competence and to show documentation of their expertise.
Smärtlindring vid omskärelse blir obligatorisk. Utskottet föreslår en ändring i regeringens förslag som innebär att endast legitimerade läkare och sjuksköterskor ska ombesörja smärtlindring. Pain control for circumcision will be mandatory. The Committee has put forward for consideration a change in the proposed legislation that would allow only qualified doctors or nurses to administer pain control.
Utskottet föreslår vidare ett tillkännagivande om att regeringen bör följa lagens tillämpning under fyra år från ikraftträdandet samt snarast därefter återkomma till riksdagen med en bred redovisning av erfarenheterna av lagregleringen. The committee further proposes that the government follow up on the law's application for four years from the implementation date, and as soon as possible thereafter return to Parliament with a general report on the impact of the regulations.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001. The law is due to come into effect on October 1, 2001.

 

pressmeddelande
2001 03 22

RFSU mot omskärelse av pojkar

Press release
March 22, 2001

Swedish Association for Sex Education against circumcision of boys

I proposition 2000/01:81 föreslås idag en ny lag om omskärelse av pojkar. Enligt RFSU kan förslaget inte uppfattas som något annat än ett accepterande av könsstympning av pojkar. Enligt förslaget ska en läkare eller annan person med särskilt tillstånd av Socialstyrelsen få utföra omskärelsen. Denna andra person skall vara knuten till ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition. A new law on male circumcision was proposed today (resolution 2000/01:81). The RFSU (the Swedish Association for Sex Education) views this proposal as nothing more than an acceptance of genital mutilation of boys. According to the proposal, a physician or other person with a special permit from the National Board of Health and Welfare can perform circumcisions. This other person must be affiliated with a group for whom circumcision is part of a religious tradition.
-Vid en omskärelse skärs förhuden bort. Avlägsnandet innebär att 10% av nervändarna i penis tas bort, att huden på ollonet blir grövre, att Fordyce körtlar, de talgkörtlar som sitter på förhudens insida och har till uppgift att hålla huden på ollonet smidig, försvinner. Exakt vilka konsekvenser detta får kan man inte med säkerhet uttala sig om, men klart är att pojkar berövas den från födseln enklaste varianten av onani; att dra förhuden fram och tillbaks över ollonet. Av den anledningen tvekar vi inte att beskriva omskärelse av pojkar med ett ord som könsstympning. Enligt våra grundläggande värderingar representerar sexualiteten något värdefullt i sig. "Circumcision removes the foreskin. This means that 10% of the nerve endings in the penis are lost [- a very conservative figure, 50% is not an exaggeration -], that the glans becomes keratinized, and that Fordyce glands, the sebaceous glands situated on the inner surface of the foreskin whose purpose is to keep the glans lubricated, are gone. The exact consequences of this are not known with certainty, but clearly boys are deprived of an easy way to masturbate--rolling the foreskin back and forth over the glans. For this reason we do not hesitate to describe male circumcision as genital mutilation. According to our basic values sexuality is worthwhile in itself.
- Det kan i sammanhanget noteras att i diskussioner om kvinnlig könsstympning (FGM) görs ingen skillnad mellan de olika graderna av stympning; att pricka klitoris fördöms lika entydigt som att skära bort stora delar av könsorganen. Det är principen att förändra och göra ingrepp i genitalia som fördöms. RFSU anser att omskärelse medför ett oberättigat lidande och också en viss förlust av de naturligt givna förutsättningarna för lust och njutning, säger Stefan Laack, sjuksköterska på RFSU. Vi har förbjudit kvinnlig könsstympning och nu borde det även vara dags att förbjuda könsstympning på pojkar. Att hänvisa till att det annars sker i det fördolda var inte ett tillräckligt skäl vid könsstympning av flickor och kvinnor och kan därför inte heller vara det vid könsstympning av pojkar, tillägger han. "In this connection it should be noted that in discussions about FGM, the severity of the mutilation makes no difference; pricking the clitoris is condemned as unequivocally as cutting off major parts of the external genitals. Modifying and intruding on the genitals is unacceptable as a matter of principle. RFSU considers that circumcision results in unnecessary suffering as well as certain damage to the natural mechanisms for pleasure and enjoyment," says Stefan Laack, a nurse at RFSU. "We have banned FGM and the time has come to ban circumcision of boys. The fear that the practice would go underground was not sufficient reason to allow FGM and therefore can't be sufficient reason to allow male circumcision," he adds.
-Det finns heller ingen anledning att försvara traditionen att stympa pojkars kön med hänvisning till vikten av vidsynthet mot speciella religiösa och etniska särdrag. RFSU är medvetet om den religiösa betydelse omskärelse har i vissa kulturer men menar att religionsfrihet inte får ske på bekostnad av den enskildes mänskliga rättigheter och kroppsliga integritet. Ett övergrepp är inte ett mindre övergrepp bara för att det utförs i en religions eller i en kulturs namn. Manlig omskärelse är dessutom ett oåterkalleligt ingrepp, tillägger Stefan Laack. "Nor is there a reason to defend tradition and mutilate boys' genitals by appealing to the importance of tolerance for religious and ethnic minorities. RFSU is aware of the religious significance that circumcision has in certain cultures but believes that religious freedom should not be exercised at the expense of individual human rights and physical integrity. An assault is no less an assault for being performed in the name of religion or culture. Male circumcision is also an irreversible operation," adds Stefan Laack.
-I det svenska samhället värnar vi individens självklara rätt att få freda sin egen kropp. Vi slår vakt om hans eller hennes rätt att säga nej till medicinska ingrepp som man inte önskar. Omskärelse av pojkar kommer enligt vårt synsätt därför att stå i strid med principen om integritet och självbestämmande. I förarbetet till lagen mot kvinnlig könsstympning förs detta resonemang, 1997/98:5, där man just konstaterar att kvinnlig könsstympning är oförenligt med Sveriges syn på individens rätt till kroppslig integritet. Även flera konventioner om mänskliga rättigheter får anses stå i strid med omskärelse av pojkar. Till dessa hör bl.a barnkonventionen art 24 (3) där det stadgas att traditionella sedvänjor som inverkar menligt på hälsan bör avskaffas. RFSU är därför även kritiskt till att omskärelse utförs på pojkar utan deras medgivande, säger Stefan Laack. "In Swedish society we protect individual natural rights and the right to one's own body. We have the right to refuse medical treatment that we don't want. We see circumcision of boys as being in conflict with principles of physical integrity and self-determination. That was the reasoning behind the law against FGM, 1997/98:5; there we established precisely that FGM was incompatible with Swedish respect for the individual right to physical integrity. Several human rights instruments are also deemed to be in conflict with circumcision of boys. In this regard consider the UN Convention on the Rights of the Child, Article 24(3), where it says that traditional practices prejudicial to the health of children should be abolished. RFSU is therefore critical of circumcision of boys done without their permission," says Stefan Laack.
-Vi beklagar om regeringen inte ser det som möjligt att förbjuda omskärelse på pojkar men undrar i så fall om dagens lagförslag är temporärt och vilka andra åtgärder som i så fall planeras för att jobba för en attitydförändring i frågan. Vi undrar också om regeringen är beredd att påpeka att omskärelse på pojkar och därmed regeringens lagförslag, strider mot FNs barnkonvention samt principen om att medicinska ingrepp alltid ska bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande, avslutar Stefan Laack. "We regret that the government does not think it possible to ban circumcision of boys but we wonder in that case if the proposed law is temporary and if so, what other measures are being planned to bring about a change in attitude to this question. We also wonder if the government is ready to admit that circumcision of boys, and thus the proposed law, infringes on the UN Convention on the Rights of the Child and on the principle that medical treatment should always be based on the right to physical integrity and self-determination," concludes Stefan Laack.
Vid frågor kontakta Stefan Laack på tel 0736 26 33 04 eller
RFSUs pressekreterare Johanna Nyström på tel 0705 52 00 81
For background info on this organization, go to http://www.rfsu.se/ and click on "In English."

 

pressmeddelande
Rädda Barnen
2001-04-03

Press release
Save the Children - Sweden
April 3, 2001
Endast läkare bör få omskära pojkar Only doctors should be allowed to circumcise boys
I regeringens proposition om manlig omskärelse föreslås att pojkar som är yngre än två månader ska få omskäras av annan person är läkare. Det gäller då en person som är knuten till ett religiöst samfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, och förutsatt att personen bedöms lämplig och kan utföra ingreppet enligt de krav som gäller. Tillstånd för en sådan person att utföra omskärelse ska ges av socialstyrelsen. A parliamentary bill proposes that a person other than a doctor be allowed to circumcise boys under two months of age. It applies to a person affiliated with a religious group for whom circumcision is part of their religious tradition, and is conditional on the person being competent and able to perform the operation according to requirements. Such persons are to obtain permits from the National Board of Health and Welfare.
Rädda Barnen är kritisk mot denna del i lagförslaget och anser att endast behörig hälso- och sjukvårdspersonal ska få utföra omskärelse. Save the Children is critical of this part of the proposed law and believes that only duly qualified health professionals should be allowed to perform circumcisions.
- En omskärelse är ett kirurgiskt ingrepp och ska endast få utföras av läkare. Det måste gälla även de yngsta pojkarna. Vi hoppas nu att riksdagsledamöterna motionerar för att lagförslaget ska ändras,så att även pojkar som är yngre än två månader omskärs under lika betryggande omständigheter som äldre pojkar, säger Görel Thurdin, ordförande i Rädda Barnen "Circumcision is a surgical operation and should only be done by a doctor. This should apply even to the youngest boys. We now hope that members of parliament will sponsor a motion to change the bill, so that even boys under two months of age will be circumcised under the same conditions of safety as other boys," says Görel Thurdin, chairperson of Save the Children.

 

Helsingborg Dagblad
onsdag mars 29, 2000

Helsingborg Daily News
Wednesday, March 29, 2000

Pappa åtalas efter omskärelse
 

Father charged after circumcision
 

Göteborg. En pappa i Göteborg har åtalats för anstiftan till misshandel sedan hand låtit omskära sin treårige son.

Gothenburg. A father in Gothenburg has been prosecuted with instigation of physical abuse after he permited the circumcison of his three-year-old son.

Omskärelsen av pojken skedde utan att barnets mamma var tilfrågad.

The circumcision of the boy occurred without the child's mother being consulted.

Pappan har enlight åtalet falskt uppgett för läkarna att också mamman gav sitt samtycke till ingreppet. Åklargen skriver också att omskärelse innebar smärta och ömhet hos pojken.

The father had, according to the prosecution, advised doctors that the mother also gave her consent to the operation. The prosecutor writes also that the circumcision involved pain and soreness for the boy.

Föräldrarna är skilda och den treårige pojken bor hos sin manna. När han under en period på några veckor bodde hos pappan lät fadern ta hem en läkare till bostaden. Där utfördes omskärelse, på en bädd på köksbordet.

The parents are divorced and the three-year-old boy lives with his mother. When during a period of several weeks he lived with his father, the father had a doctor visit the home. There the circumcision was performed, on bedding upon the kitcken table.

Operationen skedde enlight läkaren, som arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, med lokalbedövning.

The operation was according to the doctor, who works at Sahlgrenska University Hospital, done with local anaesethic.

(TT)

(TT - Swedish national news agency)

 

Aftonbladet
010209

Aftonbladet
February 9, 2001

Omskuren treåring dog av bedövning

Circumcised three-year-old died from anaesthesia

En läkare åtalades i dag för vållande till annans död.

Doctor charged with involuntary manslaughter today

En 3-årig pojke dog under det att läkaren utförde en omskärelse på honom. Pojken tros ha döttav en fem gånger för stor dos av bedövningsmedlet Ketogan, uppger Radio Stockholm.

A three-year-old boy died when a doctor was performing a circumcision on him. The boy is believed to have died from a dose of the anaesthetic Ketogan that was five times too strong, says Radio Stockholm.


En treårig pojke i Stockholm var på vårdcentralen för att omskäras i augusti 1999. Några timmar efter ingreppet var pojken död. - Jag har i dag åtalat en läkare för vållande till annas död eftersom jag anser att utredningen visar läkaren gett den lille pojken för mycket bedövningsmedel. säger överåklagare Eva Regner till Radio Stockholm.


A three-year-old boy in Stockholm was at the doctor's to be circumcised in August 1999. A few hours after the procedure the boy was dead.
"Today I have charged a doctor with involuntary manslaughter because I think that the investigation shows that the doctor gave the little boy too much anaesthetic," district attorney Eva Regner told Radio Stockholm.

Fem gånger för hög dos
Medlet var en fem gånger för hög dos av bedövningsmedlet Ketogan. Några timmar efter ingreppet blev pojken slö och fick andningssvårigheter och senare samma dag dog han på väg till sjukhuset. Den legitimerade läkaren hade befogenhet att utföra omskärelsen och hade gjort samma ingrepp flera gångre tidigare. Nu åtalas läkaren för vållande till annans död av chefsåklagare Eva Regner.

Five times too strong a dose
The drug was a dose of the anaesthetic Ketogan five times too strong. A few hours after the procedure the boy became inert and had trouble breathing, and later the same day he died on the way to hospital. The licensed practitioner was authorised to perform the circumcision and had performed several before. Now the doctor is charged with involuntary manslaughter by district attorney Eva Regner.

"Skett av oaktsamhet"
- Jag anser att utredningen kommit fram till att det här har skett av oaktsamhet. Han har alltså tagit miste på styrkan i det här bedövningsmedlet, säger Eva Regner till Radio Stockholm. I december förra året lade socialförsäkringsminister Ingela Thalén fram ett förslag om att den som utför omskärelse antingen måste vara läkare eller vara utbildad och ha ett särskilt tillstånd. Sådana tillstånd kan exempelvis ges till judiska rabbiner och muslimska imamer. Enligt förslaget måste dessutom båda föräldrarna ge sitt samtycke och så även pojken, om han är tillräckligt gammal för att förstå vad det handlar om.

"The reason was carelessness"
"It's my opinion that the investigation shows that this happened out of carelessness. That is, he has made a mistake about the strength of this anaestetic," Eva Regner told Radio Stockholm. In December last year Ingela Thalén, secretary of social security, proposed that whoever performs circumcisions must either be a doctor or have a special education and license. Such licenses could then be given, for example, to Jewish rabbis and Moslem imams. According to the proposal both parents must agree, and the boy must also give his consent, if he is old enough to understand what it's all about.

"Medicindosen inte för stor"
Enligt Radio Stockholm har läkaren haft invändningar mot den utredning som gjorts gällande dödsfallet och de slutsatser som dragits. Han anser inte att medicindosen var för stor. Stockholms tingsrätt väntas ta upp målet under våren.

"The dose was not too strong"
According to Radio Stockholm the doctor has raised objections to the investigation into the death of the boy, and to the conclusions drawn. He does not think that the dose was too strong. The district court in Stockholm is expected to try the case during the [Northern] spring.

Annika Solhlander TT

Annika Sohlander TT
(translation: Anders Püschel )

 

 

Svenska Dagbladet
Tuesday, Feburary 22, 2000
p. 4.

Barnläkare vill forbjuda omskärelse
Pediatricians want circumcision banned

 

Circumcision of boys is an abuse which contravenes the UN Convention on the Rights of Child and should be abolished. So said two pediatricians in a report to Socialstyrelsen (the National Board of Health and Welfare).

But they didn't get support from Save the Children, The Children's Ombudsman or the government.

Around 3000 boys are circumcised in Sweden every year for ritual or religious reasons, most of them within Muslim or Jewish families.

Trained circumcisor
Only a third of the operations are done by medical personal or by the Jewish community's trained circumcisor.

"But even of those cases, nearly a tenth of the boys were affected by complications like bleeding, infections or injury to the urethra. Instances of death have also occured," says Yngve Hofvander, Professor Emeritus in International Child Health at Uppsala University.

Symbolic ritual
He has written the report together with Leif Olsen, Head of the University Children's Hospital Surgery Clinic at Uppsala.

"If the operation is done without anaesthesia, the child shows the physical changes of blood pressure and pulse rate that correspond to what we see with torture," says Yngve Hofvander.

The two pediatricians propose that a symbolic ritual should replace circumcision, which they want to ban in the long run.

Only hospital personnel
With this proposal they go considerably further than the plan for a new law which a working group within the government has recently released for consideration.

According to the proposed law, only hospital personnel and those who receive a special permit from Socialstyrelsen could perform the operation, which would, furthermore, be done with pain relief.

At the same time, the working group states that circumcision in itself is not contrary to the Child Convention.

Behind the government
Both Save the Children and the Children's Ombudsman, as well as the Jewish and Moslem communities in Stockholm have backed the government proprosal.

"Save the Children does not work for a ban against circumcision of boys. However we require that the operation be done in medically and hygenically appropriate ways with the necessary pain relief," says General Secretary Suzanne Askelöf.

The Children's Ombudsman Louise Sylwander pointed out that the International Commission in Geneva, which proceeds in accordance with the Child Convention, has not taken a stand against circumcision of boys, but only female sexual mutilation.

Feel no pain
Maynard Gerber, cantor and circumcisor within the Jewish community in Stockholm, does not believe that the week-old boys he circumcises have feelings of real pain in the minute the procedure takes.

"But it is good that they place requirements on who can perform circumcision," he states. "And if the government insists, we can accept the use of pain relief."

The Islamic Iman, Abdal Haqq-Kielan states that the talk about a ban is cultural imperialism and an attack on the two ethic groups' deeply-rooted religious dictates.

"Circumcision is a visible evidence that a person is included in a communion with God," says the Iman, who considers that a ban would only drive the activity underground.

ANNIKA ENGSTRÖM
+46 8 135257
annika.engstom@svd.se

 

Svenska Dagbladet
Söndagen den 19 december 1999
Swedish Daily News
Sunday 19 December 1999
Läkare anmäls efter treårings död
 
Doctor reported after death of 3-year-old
 
Den treårige pojken blev omskuren och avled därefter. Nu misstänks den privatpraktiserande läkeren för brott.A three-year-old boy was circumcised and later died. Now the privately practicing doctor is suspected of criminal actions.

En 49-årig läkare i Stockholm är nu misstänkt för brott efter det att han i augusti behandlat en treårig pojke som senare avled. Socialstyrelsen anser att läkaren kan ha vållat den treårige pojkens död.

A 49-year-old doctor in Stockholm is suspected of a breach of the law after he treated a three-year-old last August, who died soon afterwards. Socialstyrelsen (the National Board of Health and Welfare) considers that the doctor may have caused the death of the three-year-old boy.
Der var lördagen den 14 augusit som ett foräldrapar tog sin treårige son till en privatpraktiserande läkare i Stockholm för att få honum omskuren. Läkaren är känd för att ha utfört flera dylika ingrepp och har vid ett flertal tillfällen anlitats för att uföra omskärelser. On Saturday, August 14, the three-year-old boy's parents took him to a doctor in private practice in Stockholm to have him circumcised. The doctor is known to have performed similar operations numerous times, and on many occasions has been engaged to do circumcisions.
Fick svårt att andas Difficulity breathing
Men några timmar efter ingreppet började den lille pojken må dåligt. Bland annat uppvisade han tecken på slöhet och han drabbades av andningssvårigheter. Oroliga vände föräldrarna åter till läkaren som behandlade sonnen med en spruta var innehåll är sekretessbelagt av Socialstyrelsen. But some hours after the operation, the little boy fell ill. Among other symptoms, he was drowsy and suffered difficulty breathing. The anxious parents returned to the doctor who treated their son with an injection, the contents of which are not being disclosed by Socialstyrelsen.
Men trotts läkarens åtgärder blev treåringen inte bättre. Senare på kvällen bestämde sig föråldrarna för att ta honum till Huddinge sjukhus. Men då hade pojkens hjärta slutat slå. Han avled innan de hunnit fram till akuten. Despite the doctor's actions the three-year-old's condition did not improve. Later that evening, the parents decided to take him to Huddinge Hospital, but by then the boy's heartbeat had stopped. He died before they arrrived at casualty.
Socialstyrelsen anser i sin åtalsanmälan att man i läkarens agerande funnit brister som gör han anses vara skäligen misstänkt för brott. Men vad i behandlingen som brustit är även det enligt Socialstyrelsens regler sekretessbelagt. Socialstyrelsen reports in its indictment that the doctor's actions were found wanting, meaning there was good reason to suspect him of unlawful conduct. But what aspect of the treatment was deficient is also being kept confidential, in accordance with Socialstyrelsen's regulations.
Prövas rättsligtCourt examination
- Jag kan säga så mycket att vi anser att läkaren begått sådana misstag att det måste prövas rättsligt om han vållat pojkens död, säger Eva Nilsson, jurit vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm."I can say only so much, that we consider that the doctor has attracted sufficient suspicion that it must be tested at law whether he caused the boy's death," said Eva Nilsson, lawyer with Socialstyrelsen's regional supervision office in Stockholm.
Trotts att läkarens förfaranda anmälts till åklagarmyndighet, något som är ovanligt, har han ändå inte anmälts till Halsö- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nämnden har i sin tur att ta ställning till eventuella disciplinära påföljder för läkaren eller en prövning om indragen läkarlegitimation.Despite the doctor's conduct being reported to the public prosecutor's office - which is an uncommon action - he has not yet been reported to the Board of Health Care. The Board in turn would need to take the case for eventual disciplinary sanctions or a hearing regarding the doctor's registration.
- Vi har bett åklagaren motivera sitt beslut, oavsett vilket det blir, och det kommer att ligga till grund för om han anmäls till nämnden eller ej, säger Eva Nilsson. "We have asked that the prosecutor give reasons for the decision, regardless of what it is, and this will be the basis [to decide] whether he is reported to the Board or not," Eva Nilsson said.
Inget medvetet uppsåt No deliberate intent
Under ärendets utredning har tre olika instanser, varav två utanför Socialstyrelsen, yttrat sig. Men I den samlade bedömnignen anses inte läkaren handlat met ett medveter uppsåt. During the present investigation three other cases have surfaced, two of which were external to Socialstyrelsen. But in a general judgement, it was considered that the doctor did not proceed with a deliberate intent.
JUAN MARTINEZ
08-125170
jaun.martinez@svd.se
JUAN MARTINEZ
08-125170
jaun.martinez@svd.se

An offsite link to other Scandinavian resources, the memorable site www.circumcision.no

Related pages: